Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
fundacja odnowa fundacja odnowa fundacja odnowa fundacja odnowa fundacja odnowa
fundacja odnowa

Fundacja OdNowa

fundacja odnowa

Fundacja pod nazwą „Fundacja OD NOWA” z siedzibą w Kleczewie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Pietrow zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotr Chojnacki, Aleksander Chojnacki, Piotr Łaźniak Spółka Cywilna w Koninie dnia 24 września 2014 r., repertorium A nr 10962/2014.

fundacja odnowa

Cele fundacji

 • promowanie trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży
 • profilaktyka i edukacja przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz HIV/AIDS
 • pomoc ofiarom przemocy i narkomanom oraz ich rodzinom
 • prowadzenie bardzo szeroko pojętej rehabilitacji
 • postrehabilitacja i postresocjalizacja, w tym osób niepełnosprawnych
 • integracja osób ze środowisk w trudnościach
 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości
 • organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych
 • dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka)
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie czasu wolnego, ubogacenie wypoczynku
 • angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej
 • wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonywanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także do gotowości niesienia pomocy młodzieży
 • inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych mających na celu wytworzenie ludziom warunków równych szans rozwoju intelektualnego, społecznego, zawodowego i kulturalnego oraz zwiększenie spójności społecznej
 • inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej mającej na celu rozwój pracowników i przedsiębiorstw, a w przypadku osób nieaktywnych zawodowo podjęcie przez nich zatrudnienia, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podwyższanie edukacyjnych kompetencji osób dorosłych oraz rozwój intelektualny społeczeństwa
 • szeroko rozumiana działalność umożliwiająca osobom i rodzinom, a także ich otoczeniu środowiskowemu, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień przysługujących fundacjom, ich zasobów i możliwości, w tym zwłaszcza poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego i rzeczowego (m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne jak również wsparcie materialne i finansowe)
 • kształcenie, ocena, pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizacje i rozwój obszarów wiejskich
fundacja odnowa
CIWIS

Centrum Integracjii Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
dla subregionu konińskiego

Wspieramy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby zamierzające zarejestrować organizacje pozarządowe, W zakresie:

 • Pakietu łatwy start tj. udostępnienia przestrzeni szkoleniowej i biurowej, udostępnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego, udostępnienia przestrzeni dla działań integrujących i aktywizujących społeczność lokalną i regionalną,
 • Wsparcia merytorycznego organizacji pozarządowych poprzez udzielanie bezpłatnych konsultacji merytorycznych, organizowanie szkoleń i doradztwa, organizowanie wsparcia dla lokalnych liderów,
 • Spotkań z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz innych instytucji itp.
 • Wsparcie merytoryczne organizacji w zakresie zmian statutu oraz wpisów w KRS, pomoc przy sporządzaniu wniosków.
 • Pomoc w zakładaniu kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych
 • Zatrudniamy prawnika i specjalistę do spraw organizacji pozarządowych
 • Udzielamy wsparcia w trakcie dyżurów na terenie subregionu konińskiego, drogą telefoniczną i mailową
 • Możemy zorganizować dyżur na Państwa terenie

Zadanie współfinansowane prze Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Skontaktuj się z nami

punkt konsultacyjny konin

ul. Poznańska 29
62-540 Kleczew

punkt konsultacyjny konin

Napisz
ciwiskonin@tlen.pl

punkt konsultacyjny konin

Zadzwoń
667 951 678

Copyright © 2023 therapies.pl