Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących

Regulamin

Regulamin strony internetowej „www.therapies.pl”

Definicje

Strona internetowa – www.therapies.pl

Właściciel – podmiot będącym prawnym właścicielem strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

Produkt - usługa płatne porady online, rejestracja terminu spotkania za pomocą kalendarza online

Klient - osoba, korzystająca z usług online płatnych (płatne porady online)

1 Właściciel / Administrator

Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej „www.therapies.pl” (zwanej dalej „Stroną”) jest Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień, z siedzibą w Golinie, pod numerem NIP 6651576980, zwaną dalej „Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 667 951 678 oraz przy użyciu adresu e-mail: pietrow1969@tlen.pl (zwana dalej „Administratorem”).

Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla osób znajdujących się w Polsce.

Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

2 Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność firmy Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez firmę Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień przez ich właściciela.

Bez uprzedniej zgody firmy Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień , użytkownik nie może:

wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści do innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

3 Usługi

Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:

wyświetlania treści i informacji o firmie Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień , jej usługach, doświadczeniu, zespole,

umożliwieniu nawiązania z firmą Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień kontaktu poprzez umieszczony formularz kontaktowy

umożliwienia zarezerwowania terminu usług oraz usług online, świadczonych u specjalistów współpracujących z firmą Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień

Dostęp do usług Strony / Porady online jest płatny. Nie są pobierane opłaty za rejestrację konta.

4. Płatności

Wartość płatności z tytułu Sprzedaży usług jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Właściciela w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają wybranej formy płatności.

Koszty transakcji.

Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Właściciela i Klienta.

Serwis umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności tpay.com.

Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta poprzez system TPay.com Właściciel dokonana zwrotu na rachunek bankowy/kartę płatniczą przypisaną do Zamawiającego

Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie operatora – TPay.com

W przypadku płatności z użyciem karty płatnicznej czas realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

5. Warunki zawarcia i rozwiązania transakcji

Chwilą zawarcia transakcji polegającej na świadczeniu przez Właściciela Usług znajdujących się na Stronie jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze Strony Właściciela, w tym poszczególnych Usług jakie są na niej oferowane.

Transakcja zostaje rozwiązana przez Właściciela z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z poszczególnych Usług dostępnych na Stronie.

Właściciel jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu.

6. Reklamacje

Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

Zgłoszenia reklamacyjne Klienta mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie lub w formie pisemnej na adres Właściciela.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe klienta: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

Właściciel dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym powyżej, Właściciel powiadomi klienta o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

Właściciel informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Klient będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Klient będący konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7 Warunki techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:

komputer z dostępem do sieci Internet;

standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;

posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających podania adresu,

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.

Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

8 Udostępnienie informacji

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności

9 Dane osobowe

Administrator zbiera od Użytkowników korzystających z niektórych usług udostępnionych na niniejszej stronie www (np. formularz kontaktowy, formularz aplikacyjny) następujące dane:

Imię i Nazwisko / Nazwa Podmiotu

Numer telefonu / adres e-mail

Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną na stronie Therapies.pl. Za każdym razem użytkownik korzystający z wskazanych usług poproszony jest o złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności poprzez za znacznie checkboxa, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień umieszczonych w polityce prywatności w zakresie obowiązku informacyjnego Administratora Danych względem osoby, której dane przetwarza. Brak wyraźnego złożenia wskazanego oświadczenia uniemożliwi użytkownikowi skorzystanie z wskazanych usług strony internetowej.

10 Rezerwacja i anulowanie rezerwacji

Rezerwacje usług, realizowanych przez specjalistów współpracujących z firmą Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień, mogą być dokonywane telefonicznie, przez formularz kontaktowy a także na stronie internetowej. Rezerwacje na stronie internetowej dokonywane są z wyprzedzeniem od xxxxxxxx godzin do xxxxxxx dni przez rozpoczęciem wizyty.

Wszystkie rezerwacje usług realizowanych w formie online wymagają przedpłaty całości kosztów usługi.

Rezerwacje dokonywane przez stronę internetową oraz opłacone z góry mogą być zmieniane oraz anulowane przez klienta najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty. W przypadku usług odwołanych z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym, klient otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów usługi. Nieobecność klienta na wizycie lub odwołanie jej w późniejszym terminie skutkuje utratą poniesionych kosztów.

11 Ustalenia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.

Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

12 Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

w formie elektronicznej na adres e-mail pietrow1969@tlen.pl

w formie tradycyjnej na adres firmy: Pietrow Piotr Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień

Rosocha 50

62-590 Golina

Copyright © 2023 therapies.pl