Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
ptpiti

Polskie Towarzystwo Profilaktyki i Terapii Integralnej

fundacja odnowa

Polskie Towarzystwo Profilaktyki i Terapii Integralnej jest zarejestrowaną organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną. Działalność Towarzystwa reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Swoją działalność opiera na uchwalonym przez Komitet Założycielski statucie, który został zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Konin. Komitet Założycielski organizacji składa się z 7 osób/fundatorów. Organem uprawnionym do reprezentacji i jednocześnie sprawującym naczelną władzę jest Zarząd składający się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie: prezesa, dwóch wiceprezesów. Towarzystwo posiada komitet naukowy i programowy. Organem nadzoru jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata. Stowarzyszenie będzie realizować swoje zadania we współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami fizycznymi a ponadto z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.

Polskie Towarzystwo Profilaktyki i Terapii Integralnej realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • pracę profilaktyczno - terapeutyczno - wychowawczą
 • działania w kierunku wyrównywania szans społeczno - zawodowych
 • kursy, szkolenia, prelekcje, spotkania, działalność publikacyjną, organizowanie konferencji
 • współpracę z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w zakresie profilaktyki, terapii, uzależnień, patologii społecznych
 • opracowywanie i realizacja projektów, programów, symulacji, konsulting i opiniowanie

Zarząd PTPiTI

PTPiTI

Sylwester Bębas

Prezes Towarzystwa
PTPiTI

Rafał Porzeziński

Wiceprezes Towarzystwa
PTPiTI

Piotr Pietrow

Wiceprezes Towarzystwa

Członkowie PTPiTI

Prof. UP dr hab. Krzysztof Gurba

dr Dariusz Sarzała

Dawid Zbawicki

Jarosław Wypyszyński

PTPiTI

Misja

Misją stowarzyszenia będzie profilaktyka i terapia różnych formom patologii społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, psychopatologii oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie oraz profilaktyka zagrożeń społecznych. Priorytetową działalnością Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej będą działania profilaktyczne w ramach strategii I, II i III rzędowej skierowane do młodzieży i dorosłych. Założenie, że skuteczne przeciwdziałanie zjawisku sięgania przez młodzież i dorosłych po środki psychoaktywne, to działania profilaktyczne zmierzające do cyklicznych, systemowych realizacji obejmujące różne środowiska, grupy społeczne i kategorie zawodowe, skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym, a także interwencje profilaktyczne zmierzające do wzmacniania czynników chroniących.

I Kongres Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej nt. Media jako przestrzeń działań profilaktycznych i terapeutycznych

Organizatorzy: Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Profilaktyki i Terapii Integralnej oraz Stowarzyszenie Ocaleni
ocalony legion data biegu

Termin

14 kwietnia 2023

ocalony legion lokalizacja

Miejsce konferencji

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

ocalony legion rozgrzewka

Honorowy patronat

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. dr. hab. Piotra Borka

fundacja odnowa

Wprowadzenie

Przedmiotem szczególnego zainteresowania chcemy uczynić media jako przestrzeń działań profilaktycznych i terapeutycznych. W odczuciu organizatorów, refleksja nad rolą i miejscem mediów w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych jest okazją do tego, by podjąć próbę naukowego oglądu i sformułowania wniosków praktycznych. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, ale także pracowników służb społecznych, dziennikarzy, pracowników mediów, przedstawicieli władz oświatowych, organów administracji publicznej. Wynikiem spotkania będzie publikacja naukowa.

Cele konferencji

- doskonalenie kwalifikacji w zakresie kompetencji medialnych oraz przekazanie wiedzy o możliwościach i zagrożeniach mediów interaktywnych i świata wirtualnego w kontekście profilaktyki i terapii,
- analiza zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście nowych mediów,
- dyskusja nad bezpieczeństwem w przestrzeni wirtualnej,
- wypracowanie obszarów wymagających pogłębienia naukowo-badawczego oraz zadań stojących przed mediami w zakresie działań profilaktycznych i terapeutycznych.

Zgodnie z głównym hasłem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:

1. Media a działania profilaktyczne i terapeutyczne
2. Kompetencje cyfrowe, które mogą uchronić przed zagrożeniami online
3. Profilaktyka zagrożeń i uzależnień medialnych
4. Komunikacja międzypokoleniowa w cyberprzestrzeni
5. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
6. Cyberprzestrzeń jako obszar działań profilaktycznych i terapeutycznych
7. Społeczna rola mediów w kontekście profilaktyki i terapii
8. Profilaktyka i terapia integralna a nowe media.

Opłata konferencyjna i terminy

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora. Opłata konferencyjna wnoszona jest przez wszystkich uczestników. Dla osób zainteresowanych biernym lub czynnym udziałem w konferencji wraz z opublikowaniem referatu opłata wynosi - 600 zł. Wpłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy wnieść do dnia 28.02.2023 r. na następujące konto: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: DK - 525 oraz imię i nazwisko uczestnika (np. DK-525 Jan Kowalski).

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy dokonać do dnia 31.01.2023 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://forms.office.com/r/jEQLJstayQ

Wymogi redakcyjne:

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
- tekst artykułu nie powinien przekraczać 15 stron;
- format Word, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm,
- w przypisach podajemy strony zawsze przy cytatach, nie podajemy wydawnictwa, przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) wg wzoru:
1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s 23.
2. L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne? [w:] B. Urban (red.) Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s. 34.
3. W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21.
- w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie za każdym razem,
- w przypisach stosujemy skróty łacińskie op. cit., i ibidem,
- bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji, wszędzie powinny być podane: wydawnictwo, natomiast przy artykułach i rozdziałach prac zbiorowych strony, wg wzoru:
1. Terelak J. F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
2. Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice współczesnej, [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, (red.) W. Furmanka, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów – Warszawa 2007, s. 25-44.
3. Malec J., Posługi religijne w zakładach karnych, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1989, nr 14-15, s. 34-42.
- do artykułu należy dołączyć informację o autorze;
- układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, tekst właściwy, bibliografia.

Szczegółowa tematyka obrad (program Kongresu) zostanie opracowany na podstawie zgłoszonych referatów i wysłany w komunikacie II do 31.03.2023 r.

Komitet Naukowy

 • prof. UP, dr hab. Krzysztof Gurba - przewodniczący Komitetu Naukowego
 • ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński, Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. UP dr hab. Ireneusz Świtała, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. UP dr hab. Anna Ślósarz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. UP dr hab. Liudmyla Kryvachuk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. UP dr hab. Marek Klimek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. UP dr hab. Beata Ziębińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku
 • prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. APS dr hab. Józef Bednarek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. APS dr hab. Maciej Tanaś, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • prof. SWWS Sławomir Cudak, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • prof. WSB Irena Motow, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

Komitet Organizacyjny

 • dr Sylwester Bębas - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk - wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk
 • dr Paweł Cieśla
 • dr Sabina Sanetra-Półgrabi
 • dr Dariusz Dąbek
 • dr Justyna Tomczyk
 • red. Rafał Porzeziński
 • mgr Piotr Pietrow
 • mgr Paweł Ostachowski - sekretarz
Copyright © 2023 therapies.pl